Search form

Kulonga 14:25

25Nkabela wakaangatizya mavwili aankalaki zyabo, wazyeenzya cakusililika. Lino ba-Egepita bakaamba kuti, Atucije ba-Israyeli, nkaambo Jehova nguubalwida kuba-Egepita.