Search form

Kulonga 14:27

27Elyo Musa wakatandabika ijanza lyakwe atala alwizi, nkabela izuba nelyakapasula, maanzi aalwizi akaswanaana mbuli mbwaakabede lyoonse, aboobo ba-Egepita mukucija kwabo bakanjila mulindulo, nkabela Jehova wakabatapwida mulwizi.