Search form

Kulonga 14:4

4Lino ndayumya moyo wa-Farao, nkabela ulabatobela; lino njoojana bulemu kuli-Farao akumpi yakwe yoonse, nkabela ba-Egepita bayooziba kuti ndime Jehova. Elyo bakacita obo.