Search form

Kulonga 15:1

Lwiimbo ba-Israyeli ndobakalumbya Jehova

1Lino Musa abana ba-Israyeli bakaimbila Jehova olu lwiimbo lwakuti,

Ndaimbila Jehova, nkaambo ulisumpukide loko;

Imbizi asikwiitanta wabawaala boonse mulwizi.