Search form

Kulonga 15:11

11Nguni uuli mbuli nduwe, O Jehova, akati kamizimu?

Nguni uuli mbuli nduwe, mulemu kukusalala,

Uuyoosya mumilimo, uucita maleele?