Search form

Kulonga 15:19

19Nkaambo imbizi zya-Farao, ankalaki zyakwe abasimbizi bakwe, nizyakanjila mulwizi, Jehova wakaboozya maanzi aalwizi alimbabo, pele bana ba-Israyeli bakeenda anyika injumu akati kalwizi.