Search form

Kulonga 15:21

21Nkabela Miriamu wakabatungila cakwaamba kuti,

Amwiimbile Jehova, nkaambo ulisumpukide loko,

Imbizi asikwiitanta waba wa ala boonse mulwizi,