Search form

Kulonga 15:22

Maanzi aahu-Mara mbaakalula

22Elyo Musa wakasungula ba-Israyeli kuzwa ku-Lwizi Lusalala, nkabela bakaya kunkanda ya-Suri, Lino bakeenda mazuba otatwe mu nkanda kabatajene maanzi,