Search form

Kulonga 15:25

25Lino wakakwiilila Jehova, nkabela Jehova wakamutondezya musamu. Auwaale mumaanzi musamu, maanzi akabota. Lino nkukonya oko bakabikilwa mulao amulazyo. Wakabasunka,