Search form

Kulonga 15:26

26wati, Ncobeni na ulaswiilila ijwi lya-Jehova Leza wako, akucita milimo iiluleme mumeso aakwe akuswiilila milazyo yakwe, akubamba imbeta zyakwe, nsikooyookuletela malwazi ayo ngendakabikila ba-Egepita, Nkaambo ndime Jehova uukuponya.