Search form

Kulonga 15:27

27Mpoonya awo bakasika ku-Elimu. Oko bakajana zikala zyamaanzi zili ikumi azibili atukunka tuli makumi aali musanu aabili, Nkabela bakayaka zilao nkukonya oko kumaanzi.