Search form

Kulonga 15:9

9Basinkondoma bakati, Mbatobele, nkabeenzye,

Nkajane cisaalo, moyo wangu ukakute kulimbabo.

Nsomone ipanga lyangu, ijanza lyangu libanyonyoone.