Search form

Kulonga 16:1

Ba-Israyeli mbubakasaninwa Mana abakancele

1Lino kuzwa ku-Elimu imbungano yoonse yabana ba-Israyeli yakalonga mane bakasika kunkanda ya-Sini iili akatikati ka-Elimu a-Sinai. Bakasika nkuko mubuzuba bwakumi amusanu bwamwezi wabili nebakamana kusia Egepita.