Search form

Kulonga 16:12

12wati, Ndamvwa kutongauka kwabana ba-Israyeli, Kobaambila kuti, Ciindi calundindiwana muyoolya nyama, alimwi cifumo muyookuta insima, muzibe kuti ndime Jehova Leza wanu.