Search form

Kulonga 16:20

20Neku-baboobo teebakabika myoyo yabo kumajwi aa-Musa. Bantu bamwi bakasia twacifumo, Lino twakaba amvunyu, twanunka, Nkabela Musa wakabakalalila.