Search form

Kulonga 16:22

22Lino mubuzuba bwamusanu abumwi bakabweza zipanzi zyobile, nkokuti zyeelelo zyobile kumuntu umwi aumwi. Nkabela basilutwe bambungano nebakasika kuzoolwiida Musa,