Search form

Kulonga 16:23

23wakabaambila kuti, Ncencico Jehova ncaakalailila. Junza mbobuzuba bwakulyokezya, buzuba busalalisya bwa-Sabata bwa-Jehova, Kufumbwa ncemuyanda kuyoka, amuciyoke; kufumbwa ncimuyanda kujika amucijike; lino cisyeede amucibambe, cibe cacifumo.