Search form

Kulonga 16:29

29Amubone! Jehova wamupa buzuba bwa-Sabata. Nkaambo kako mubuzuba bwamusanu aumwi ulamupa zilyo zyamazuba obile. Muntu umwi aumwi akale mpoonya awo mpabede. Kutabi muntu uuzwa kubukalo bwakwe mubuzuba bwamusanu aabili.