Search form

Kulonga 16:3

3Bana ba-Israyeli bakabaambila kuti, Necakabota netwakafwa kujanza lya-Jehova kunyika ya-Egepita, netwakali kukala kumbali lyazijikilo zyanyama akulya insima cakukuta, nkaambo watusisya okuno kunkanda kuti ujazye imbungano yoonse inzala.