Search form

Kulonga 16:32

32Elyo Musa wakati, Mbuboobu Jehova mbwa-lailila. Zuzya ceelekelo, cibambilwe mazyalani aanu aaciza, kuti babone cilyo ncendakamusanizya munkanda nendakamupozya munyika ya-Egepita.