Search form

Kulonga 16:33

33Nkabela Musa wakaambila Aroni kuti, Bweza cilongo, ucizuzye ceelekelo comwe ca-Mana, ucibike kunembo lya-Jehova, cibambilwe mazyalani aanu aaciza.