Search form

Kulonga 16:4

4Mpawo Jehova wakaambila Musa kuti, Amubone! ndamuwisizya zilyo kuzwa kujulu. Bantu banooya buzuba bumwi abumwi kukubweza caabilo cabuzuba obo, kuti mbasunke, nzibe na banooenda mumulao wangu na pe.