Search form

Kulonga 16:6

6Elyo ba-Musa a-Aroni bakaambila bantu boonse ba-Israyeli kuti, Igoko muyooziba kuti Jehova nguwakamupozya kuzwa kunyika ya-Egepita,