Search form

Kulonga 16:7

7alimwi cifumofumo muyoobona bulemu bwa-Jehova, nkaambo wamvwa kutongauka kwanu nkomumutongaukila Jehova, Swebo tuli anzi nemututongaukila?