Search form

Kulonga 16:8

8Musa wakati, Jehova ulamupa nyama yakulya kuciindi cagoko, akumukutya insima cifumo, nkaambo Jehova wamvwa kutongauka kwanu nkomututongaukila. Aswebo tuli anzi? Teensi ndiswe mbemutongaukila pe, ngu-Jehova,