Search form

Kulonga 16:9

9Lino Musa wakaambila Aroni kuti, Ambila imbungano yoonse yabana ba-Israyeli kuti, Amuswene afwiifwi kuli-Jehova, nkaambo wamvwa kutongauka kwanu.