Search form

Kulonga 17:11

11Lino kufumbwa ciindi Musa naakasumpula ijanza lyakwe, ba-Israyeli bakali kuzunda, pele kufumbwa ciindi naakaleka kusumpula ijanza lyakwe, ba-Amaleki bakali kuzunda.