Search form

Kulonga 17:12

12Pele maanza aa-Musa akalema; nkaambo kako bakabweza ibbwe, balibika munsi lyakwe, wakala mpawo, nkabela ba-Aroni a-Huri bakatabilila maanza aakwe, umwi kulubazu oko aumwi kulubazu oko, aboobo maanza aakwe akaliimvwi nji mane kusikila kumabbililo aazuba.