Search form

Kulonga 17:2

2Mpoonya awo bantu bakatalika kwaambana a-Musa, bati, Kotupa maanzi aakunywa. Nkabela Musa wakababuzya kuti, Ino nkaambonzi mwaambwida ndime? Nkaambonzi nomusunka Jehova?