Search form

Kulonga 17:7

7Nkabela oko kuntu wakakuulika izina lyaMasa, a-Meriba, nkaambo kakwaambana kwabana ba-Israyeli, akaambo kakuti bakasunka Jehova cakwaamba kuti, Sa Jehova mpali akati kesu na pe.