Search form

Kulonga 17:9

9Nkabela Musa wakaambila Joshua kuti, Kotusalila bantu, uinke, ukalwanye ba-Amaleki. Junza njooima atala lyacilundu, amusako wa-Leza mujanza lyangu.