Search form

Kulonga 18

Jetero mbwaakaswaya Musa

1Lino jetero mupaizi waku-Midyani, syanyinazyala Musa, wakamvwa makani oonse Leza nga aka citila Musa aba-Israyeli bantu bakwe, Wakamvwa makani aa-Jehova mbwaakapozya ba-Israyeli kuzwa ku-Egepita. 2-Mpawo jetero syanyinazyala Musa wakatolelela Zipora, mwanakazi wa-Musa, Musa naakamupilusizye, 3-abana bakwe bobile, Izine lyamwana umwi kali Gerisomu (nkaambo wakati, Ndakali mweenzu mucisi cabantu), 4azina lyawabili kali Eliezere (nkaambo wakati, Leza wataata nguwakandigwasya, wakandivuna kupanga lya-Farao). 5Elyo Jetero syanyinazyala Musa abana bakwe amwanakazi wakwe bakasika kuli-Musa, kunkanda nkwaakakede kucilundu ca-Leza. 6Lino wakatumina Musa mulazyo wakuti, Mebo nde-Jetero syanyokozyala ndeza kulinduwe, ndeza abanako abana bako bobile. 7Amvwe obo Musa wakainka kuyoobaswana syanyinazyala, wamukotamina, wamumyonta, Lino bakajuzyanya, banjila mutente. 8Nkabela Musa wakaambila syanyinazyala zintu zyoonse Jehova nzyaakacitila Farao aba-Egepita kukugwasya ba-Israyeli, amapenzi oonse ngebakajana munzila, a-Jehova mbwaakabavuna. 9Elyo Jetero wakakondwa kumvwa milimo mibotu yoonse Jehova njaakacitila ba-Israyeli kukubavuna kumaanza aaba-Egepita.

10Lino jetero wakati, Alumbwe Jehova iwakamuvuna kumaanza aabaEgepita akumaanza aa-Farao. 11-Lino ndazibisya kuti Jehova mupati kwiinda baleza boonse, nkaambo wakavuna bantu bakwe kumaanza aabaEgepita nebakabacitila cakulisumpula. 12-Elyo Jetero syanyinazyala Musa wakatolela Leza cipaizyo azituuzyo, nkabela ba-Aroni abapati boonse baIsrayeli bakeza kuzoolya insima asyanyinazyala Musa kunembo lya-Leza,

13Nebwakaca, Musa wakabika lubeta kuti abeteke bantu. Nkabela bantu bakaliimvwi kunembo lya-Musa kuzwa cifumofumo kusikila igoko. 14Lino syanyinazyala Musa naakabona coonse ncaakacitila bantu, wakati, Ino ncinzi eci ncocitila bantu? Wacitilanzi lubeta olike? Nkaambonzi bantu baliimvwi kunembo lyako kuzwa cifumofumo kusikila igoko? 15Nkabela Musa wakaambila syanyinazyala kuti, Nkaambo bantu baleza kulindime kuzoobuzya Leza. 16-Na balijisi makani baleza kulindime. Ndime embeteka makani aamuntu umwi aumwi amweenzinyina. Alimwi ndime embazibya imbeta zya-Leza amilao yakwe, 17Pele syanyinazyala Musa wakamwaambila kuti, Eci ncocita tacili cibotu. 18-Ncobeni ulalijaya, yebo abantu mboli abo, nkaambo makani akulemena; tokonzyi kwaacita olike pe. 19-Swiilila ijwi lyangu, Ndakulaya. Lino Leza uyooba ayebo, Yebo kobeda bantu mbuli Leza, utole makani aabo kuli-Leza. 20-Nduwe oelede kubaiisya imbeta amilao akubazibya inzila njibeelede kweenda anzebeelede kucita. 21-Lino langaula akati kabantu, ujane bantu bacenjede bayoowa Leza, bantu basyomeka basulide masinkamulomo, ubabike babe basilutwe bazyuulu abasilutwe bamyanda abasilutwe bamakumi osanwe abasilutwe bamakumi. 22-Lino aba bantu bayoobeteka bantu ciindi coonse, Makani aakataazya bayooaleta kulinduwe, pele makani maniini buyo bayooakosola beni, Kucita obo kuyookuubila, nkaambo bayookugwasya kunyampula mikuli. 23Na wacita obo, a-Leza wazumina, ulakonyza kwiima nji, lino aba bantu boonse bayoosika kubusena bwabo aluumuno,

24Mpawo Musa wakaswiilila ijwi lyasyanyinazyala, wa cita mbubonya mbwaakaamba. 25-Musa wakasala bantu bacenjede akati kaba-Israyeli boonse, wababika kuti babe basilutwe babantu, Bamwi bakali basilutwe bazyuulu, bamwi bamyanda, bamwi bamakumi osanwe, abamwi bamakumi. 26-Bakali kubeteka bantu ciindi coonse. Makani aakataazya bakaaleta kuliMusa pele makani maniini bakaabeteka beni. 27-Lumwi Musa wakaleka syanyinazyala kuti ainke, nkabela wakaya kulinguwe.