Search form

Kulonga 18:1

Jetero mbwaakaswaya Musa

1Lino jetero mupaizi waku-Midyani, syanyinazyala Musa, wakamvwa makani oonse Leza nga aka citila Musa aba-Israyeli bantu bakwe, Wakamvwa makani aa-Jehova mbwaakapozya ba-Israyeli kuzwa ku-Egepita.