Search form

Kulonga 18:11

11Lino ndazibisya kuti Jehova mupati kwiinda baleza boonse, nkaambo wakavuna bantu bakwe kumaanza aabaEgepita nebakabacitila cakulisumpula.