Search form

Kulonga 18:12

12Elyo Jetero syanyinazyala Musa wakatolela Leza cipaizyo azituuzyo, nkabela ba-Aroni abapati boonse baIsrayeli bakeza kuzoolya insima asyanyinazyala Musa kunembo lya-Leza,