Search form

Kulonga 18:13

13Nebwakaca, Musa wakabika lubeta kuti abeteke bantu. Nkabela bantu bakaliimvwi kunembo lya-Musa kuzwa cifumofumo kusikila igoko.