Search form

Kulonga 18:14

14Lino syanyinazyala Musa naakabona coonse ncaakacitila bantu, wakati, Ino ncinzi eci ncocitila bantu? Wacitilanzi lubeta olike? Nkaambonzi bantu baliimvwi kunembo lyako kuzwa cifumofumo kusikila igoko?