Search form

Kulonga 18:22

22Lino aba bantu bayoobeteka bantu ciindi coonse, Makani aakataazya bayooaleta kulinduwe, pele makani maniini buyo bayooakosola beni, Kucita obo kuyookuubila, nkaambo bayookugwasya kunyampula mikuli.