Search form

Kulonga 18:25

25Musa wakasala bantu bacenjede akati kaba-Israyeli boonse, wababika kuti babe basilutwe babantu, Bamwi bakali basilutwe bazyuulu, bamwi bamyanda, bamwi bamakumi osanwe, abamwi bamakumi.