Search form

Kulonga 18:8

8Nkabela Musa wakaambila syanyinazyala zintu zyoonse Jehova nzyaakacitila Farao aba-Egepita kukugwasya ba-Israyeli, amapenzi oonse ngebakajana munzila, a-Jehova mbwaakabavuna.