Search form

Kulonga 19

Jehova mbwaakalibonya ku-Sinai

1Mumwezi watatu, bana ba-Israyeli kabazwide munyika ya-Egepita, mubuzuba obo mbubonya bakasika kunkanda ya-Sinai. 2Elyo nebakazwa ku-Refidimu bakasika kunkanda ya-Sinai, akuyaka zilao zyabo oko kunkanda. Nkabela bantu bakakala-kala kunembo lyacilundu. 3-Lino Musa wakatanta nkwaakabede Leza, Jehova wakamwiita kuzwa kucilundu, wati, Mbuboobu mboelede kwaambila luzubo lwa-Jakobo akulwiida luzubo lwa-Israyeli. 4-Mulibwene ncindakacitila ba-Egepita, ambundakamunyampula amababa aamusika akumuleta kulindime. 5-Lino ncobeni, na mwazumina kuswiilila ijwi lyangu akubamba cizuminano cangu, muyeeyandika mumeso aangu kwiinda bamasi boonse; nkaambo nyika yoonse njiyangu. 6-Muyoondibeda cisi cabapaizi, musyobo uusalalisya. Ngaayo majwi ngoelede kwaambila bana ba-Israyeli,

7Mpawo Musa wakaakwiita bapati babantu, wabaambila majwi aya oonse Jehova ngaakamulailila. 8-Nkabela bantu boonse bakavuwa camoyo womwe kuti, Coonse buyo Jehova ncaamba tulacicita. Elyo Musa wakapilusizya Jehova majwi aabantu. 9-Nkabela Jehova wakaambila Musa kuti, Bona! Ndeza kulindinywe mujoba idemu, kuti bantu bateelele nenambaula ayebo, kuti bakusyome lyoonse.

Lino Musa wakaambila Jehova majwi aabantu. 10-Nkabela Jehova wakaambila Musa kuti, Koya kubantu, ubasalazye sunu ajunza, Basanzye zyakusama zyabo, 11-balibambile buzuba bwatatu, nkaambo mubuzuba bwatatu Jehova uyooseluka acilundu ca-Sinai mumeso aabantu boonse. 12-Lino uleelede kubikila bantu migaano koonse koonse akubaambila kuti, Amucenjele kuti mutatanti mucilundu nekuba kusika akumugaano waco. Kufumbwa uulyata acilundu ncobeni ulafwa. 13Takooyooumwa ajanza pe, uyoofuswa mabwe nanka kuyaswa mivwi. Naba munyama naba muntu, takooyoopona pe. Mweembo waakulila ciindi cilamfu, baboole kucilundu. 14Elyo Musa wakaseluka kuzwa kucilundu, wasalazya bantu; nkabela bakasanzya zyakusama zyabo. 15-Wakaambila bantu kuti, Amulibambile buzuba bwatatu. Kutabi uuguma mwanakazi.

16-Lino nebwakaca buzuba bwatatu kwakaba mizumo amalabi ajoba idemu atala acilundu, alimwi kwakamvwigwa mweembo wabukali, mane bantu boonse bamuzilao bakakankama. 17-Elyo Musa wakaita bantu kuti bazwe muzilao kuzooswanaana a-Leza, nkabela bakaima munsi acilundu. 18-Lino cilundu coonse ca-Sinai cakali kuuntumuka busi, nkaambo Jehova wakaselukila mpawo mumulilo. Busi bwaco bwakali kulundumuka mbuli busi bwaceengelo, acilundu coonse cakali kukankama loko. 19-Lino ijwi lyamweembo nelyakali kuya bukomenesya, Musa wakatalika kwaamba, alakwe Leza wakamuvwiila akudilima. 20Jehova wakaselukila acilundu ca-Sinai atala lyacilundu, elyo Jehova wakaita Musa kuti atante atala lyacilundu, nkabela Musa wakatanta. 21-Lino Jehova wakaambila Musa kuti, Seluka, ubacenjezye bantu, ambweni inga balalisinikizya kwaandula inzila yakuzooebela Jehova, aboobo banjibanji akati kabo balafwa. 22-Abalo bapaizi baswenenena kuli-Jehova abalisalazye, kuti Jehova ataboonzomokeli. 23Nkabela Musa wakaambila Jehova kuti, Bantu tabakonzyi kutanta ano acilundu ca-Sinai, pe, nkaambo wakatulailila kuti, Amubikile cilundu migaano, citondwe. 24Jehova wakamwaambila kuti, Koya, seluka, ukatante yebo a-Aroni. Pele bapaizi abantu boonse bataanduli inzila yakutanta kuli-Jehova pe, kuti ataboonzomokeli. 25Mpawo Musa wakaseluka, waakwaambila bantu.