Search form

Kulonga 19:12

12Lino uleelede kubikila bantu migaano koonse koonse akubaambila kuti, Amucenjele kuti mutatanti mucilundu nekuba kusika akumugaano waco. Kufumbwa uulyata acilundu ncobeni ulafwa.