Search form

Kulonga 19:18

18Lino cilundu coonse ca-Sinai cakali kuuntumuka busi, nkaambo Jehova wakaselukila mpawo mumulilo. Busi bwaco bwakali kulundumuka mbuli busi bwaceengelo, acilundu coonse cakali kukankama loko.