Search form

Kulonga 19:2

2Elyo nebakazwa ku-Refidimu bakasika kunkanda ya-Sinai, akuyaka zilao zyabo oko kunkanda. Nkabela bantu bakakala-kala kunembo lyacilundu.