Search form

Kulonga 19:23

23Nkabela Musa wakaambila Jehova kuti, Bantu tabakonzyi kutanta ano acilundu ca-Sinai, pe, nkaambo wakatulailila kuti, Amubikile cilundu migaano, citondwe.