Search form

Kulonga 19:24

24Jehova wakamwaambila kuti, Koya, seluka, ukatante yebo a-Aroni. Pele bapaizi abantu boonse bataanduli inzila yakutanta kuli-Jehova pe, kuti ataboonzomokeli.