Search form

Kulonga 19:8

8Nkabela bantu boonse bakavuwa camoyo womwe kuti, Coonse buyo Jehova ncaamba tulacicita. Elyo Musa wakapilusizya Jehova majwi aabantu.