Search form

Kulonga 19:9

9Nkabela Jehova wakaambila Musa kuti, Bona! Ndeza kulindinywe mujoba idemu, kuti bantu bateelele nenambaula ayebo, kuti bakusyome lyoonse.

Lino Musa wakaambila Jehova majwi aabantu.