Search form

Kulonga 2

Bwanike bwa-Musa

1-Lino umwi mwaalumi waluzubo lwa-Levi wakaakukwata mwana musimbi wa-Levi. 2-Nkabela oyo mwanakazi wakaminta, wazyala mwana mulombe. Abone kuti mubotu, wakamusisa myezi yotatwe 3Elyo naatakacili kukonzya kumusisa, wakabweza cinzuma camatete, wacisyungulula abulongo abunzuka, wabika mwana mulincico, wacibika akati kamatete kunkomwe yalwizi. 4-Nkabela mucizi wakwe kaimvwi kulekule kuti abone cisi citike kulinguwe. 5-Elyo mwana musimbi wa-Farao wakeza kuzoosamba kulwizi, abalanda bakwe basimbi bakali kweenda kumbali lyalwizi. Lino wakabona cinzuma akati kamatete, watuma mulanda wakwe musimbi, wacibweza. 6Elyo naakacivununa, wakabona mwana, nkabela mulombe wakali kulila. Mpoonya awo wakamufwida luzyalo, wati, Nguumwi wabana baba-Hebrayo. 7Lino mucizi wakwe wakaambila mwana wa-Farao kuti, Sa njiinke kuyookuyandawida sikumulela akati kabanakazi ba-hebrayo, kuti akulelele mwana? 8Mwana wa-Farao wakamuvwiila kuti, Koya. Mpawo musimbi wakaya, waita banyina mwana. 9Nkabela mwana wa-Farao wakamwaambila kuti, Bweza oyu mwana, undilelele; nookuvozya mali, Lino mwanakazi wakabweza mwana, waakumulela. 10-Aboobo mwana wakakula, nkabela wakamubweedezya kumwana wa-Farao. Wakaba mwana wakwe. Nkabela wakamuulika izina lya-Musa, nkaambo wakati, Ndakamununa mumaanzi.

Musa mbwaakacijila ku-Midyani

11--Lino kuciindi eco, Musa naakakomena, wakainka kuli basimukowanyina, wabona milimo yabo miyumu. Nkabela wakabona muntu mu-Egepita ulauma mu-Hebrayo, umwi wabasikamukowanyina. 12Elyo wakalanga koonse koonse. Abene kuti taakwe muntu, wakajaya mu-Egepita, wamusisa mumusec. 13Lino nebwakaca, wakali kuya bweenda alimwi, wabona bantu bobile ba-Hebrayo balalwana, wabuzya sikubisya kuti, Ino nkaambonzi nouma munyoko? 14Wakati, Ma! Ngwani wakubika kuti ube silutwe wesu na mubetesi wesu? Sa ulayanda kundijaya mbubonya mbowakajaya mu-Egepita? Amvwe obo, Musa wakayoowa, wati, Ncobeni aya makani alizibidwe. 15-Alakwe Farao wakamvwa makani, elyo wakali kuyanda kujaya Musa,

Pele Musa wakaloboka kuzwa kuli-Farao, waakukala munyika ya-Midyani. Lino wakakala kumbali lyacikala. 16-Nkabela mupaizi waku-Midyani kajisi bana basimbi bali musanu ababili. Abo basimbi bakeza, bateka maanzi, bazuzya zinywido kuti banywisye imbelele zyawisaabo. 17Elyo beembeli bakasika, babatanda, pele Musa wakanyampuka, wabavuna, wabanywisizya imbelele. 18-Basike buyo kuli-Reueli wisaabo, wakababuzya kuti, Ino nkaambonzi mwafwambaana sunu? 19Bakavuwa kuti, Umwi muntu mu-Egepita watuvuna mumaanza aabeembeli, alimwi watutekela maanzi akutunywisizya imbelele. 20-Wakabuzya bana bakwe basimbi kuti, Uli kuli muntu? mwamusiilanzi? Amukamwiite, azoolye insima. 21Lino Musa wakazumina kukala amuntu oyo, nkabela wakapa Musa mwanaakwe musimbi Zipora. 22-Oyo wakazyala mwana mulombe, nkabela wakamuulika izina lya-Gerisomu, nkaambo wakati, Ndali mweenzu munyika imbi.

23-Lino abe mazuba manji mwami wa-Egepita wakafwa. Abalo bana ba-Israyeli bakali kunyontauka nkaambo kabuzike bwabo, elyo bakalila, nkabela kukwiila kwabo kwamubuzike bwabo kwakamvwigwa kuli-Leza, 24-Leza wakamvwa kunyontauka kwabo, elyo Leza wakaibalukwa cizuminano cakwe ncaakatangene a-Abrahamu a-Izaka a-Jakobo, 25-Leza wakabona bana ba-Israyeli. Leza waka ziba makani aabo.