Search form

Kulonga 2:14

14Wakati, Ma! Ngwani wakubika kuti ube silutwe wesu na mubetesi wesu? Sa ulayanda kundijaya mbubonya mbowakajaya mu-Egepita? Amvwe obo, Musa wakayoowa, wati, Ncobeni aya makani alizibidwe.